رفوگری

 

رفوگری هنری است که بعداز هنر قالی بافی به وجود آمده و محرک ایجاد آن نیز احتیاج بوده است زیرا هر فرش امکان دارد در معرض فساد قرار بگیرد و به مرور زمان آسیب ببیند. بنابراین تا زمانی که در سالن و خانه ها فرش وجود دارد هنر رفوگری نیز باقی خواهد ماند، در حقیقت می توان گفت که هنر رفوگری مکمل هنر فرشبافی است.

 

نام اولین کسی که مبادرت به رفوگری کرده است مثل نام اغلب سازندگان، ناشناس وگمنام مانده است. این نیک مرد هر کسی بوده گمنام زیسته و گمنام نیز مرده است بدون اینکه خود بداند که به عالم فرش چه خدمت ذی قیمتی عرضه کرده است و چه بسا هنرمندانی که بعد از بنا نهادن زیر بنای هنر خود از دنیا رفته اند ودر حال حاضر نام و نشانی از آنان در هیچ یک از کتاب های تاریخ دیده نمی شود و جا دارد برای قدردانی از آنان به روان پاکشان درود بفرستیم و با زنده نگه داشتن هنر آنان از این هنرمندان ناشناخته و ناشناس سپاسگزار ی نمائیم.درصورتی که تار و پود و پرز فرش به دلیل بیدخوردگی ویاآتش سیگارویادراثراصطکاک ازبین رفته ودرنتیجه درفرش سوراخ ویاپارگی ایجادشده باشدمیتوان آنرا رفو کرد.  پیش از رفوگری بایدفرش راشست وشونمودزیرارنگ‌های الیاف وپرزهای فرش ومیزان پوسیدگی بیشترمشخص شود. البته رعایت بهداشت رفوگراین امررااجتناب ناپذیرمیکند. قبل ازرفوگری باقی ماندهٔ گره‌های صدمه خورده راازروی شبکهٔ تاروپودفرش به وسیلهٔ سوزن ودرفش جدامیکنند. سپس درصورتی که قسمت آسیب دیده بزرگ باشدآنرادرداخل یک قاب چوبی که به منزلهٔ دارفرش است محصورمیکنند. ابتداعملیات تارکشی راانجام می دهندوآنگاه عمل گره زنی راشروع کرده وطبقه پرزجدیدی راباالهام ازقسمت‌های مشابه درفرش به وجودمی آورند. به هنگام رفوگری بایدبه نوع گره هانیزتوجه کردبه این معنی که فرشی که با گره ترکی به کربرد. برعکس فرشی که با گره فارسی بافته شده است گره‌های قسمت موردنظربرای رفو، به اجباربایدازنوع گره فرسی باشد. البته بایدسایرمشخصات بافت چون  تعدادنخ‌های پودبه کاررفته راموردتوجه قرارداد. پس ازخاتمه گره زنی سرپرزهابه وسیلهٔ یک قیچی سربرگشته به بلندی سایرپرزهای فرش قیچی کرده وآنگاه به پشت فرش دراین قسمت بایداطوی گرم کشیدتاگره هابه طورکامل درجای خودقرارگیرند. هرگاه محلی که بایدرفوشودکوچک باشدمی توان باالهام ازنقشهٔ قسمت‌های قرینه درفرش، رفوی آنراانجام داد. ولی درصورتی که این قسمت بزرگ باشدبایدابتدانقشه آنراترسیم کرد، سپس عملیات رفوگری راانجام داد. درهنگام این عملیات بایددقت نمودکه الیاف به کاررفته به طوردقیق همرنگ وهم جنس پرزفرش باشند. البته گاهی رفوگرهاقسمت‌های رنگ ورورفته فرش رابه منظورصرفه جویی دروقت وهزینه بامدادهای رنگی نیمه ثابت{مدادهای ماژیکی}رنگ آمیزی میکنندولی بایدبدانیم که پس ازچندین الیاف رنگ شده شائیده شده ودوباره قسمت‌های رنگ ورورفتهٔ قبلی هویدامیشوند.
لطفاً منتظر بمانید...